instagram, instagram artur kalitowski, instagram fotografia lubin , fotografia lubin, fotograf lubin, portret, sensual, media społecznościowe, Artur Kalitowski
facebook, fotograf ślubny lubin, facebook artur kalitowski, facebook fotografia lubin , fotografia lubin, fotograf lubin, portret, sensual, media społecznościowe, Artur Kalitowski, strona internetowa fotografa lubin

 

 1. Administratorem danych osobowych Zamawiającego jest Fotograf (Artur Kalitowski Fotografia, ul. Krucza 2/33, 59-300 Lubin, NIP:6922413682).  
 2. Fotograf przetwarza następujące dane osobowe Zamawiającego: imię i nazwisko, wizerunek Zamawiającego, adres e-mail Zamawiającego, inne dane osobowe przekazane Fotografowi w związku z zawarciem i realizacją umowy.
 3. Dane osobowe Zamawiającego przetwarzane są przez Fotografa:
  1. w celu zawarcia i wykonania niniejszej umowy (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
  2. w celach księgowych związanych z prowadzeniem dokumentacji księgowej (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
  3. w celach archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, co stanowi prawnie uzasadniony interes Fotografa (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
  4. w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest prawnie uzasadnionym interesem Fotografa (postawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 4. Dane osobowe Zamawiającego mogą być udostępniane podwykonawcom Fotografa, czyli podmiotom, z których usług Fotograf korzysta przy przetwarzaniu danych: firmy księgowe, prawnicze, informatyczne, hostingodawcy, laboratoria fotograficzne, retuszerzy.
 5. Dane Uprawnionego nie są przekazywane poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
 6. Fotograf będzie przetwarzał dane osobowe Zamawiającego przez okres niezbędny do wykonania umowy, a następnie do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy. Część danych przetwarzana będzie również w ramach dokumentacji księgowej przez okres wymagany przez przepisy prawa. Fotografie zawierające wizerunek Zamawiającego, które zostały wybrane przez Fotografa do prezentacji w portfolio, mogą być przechowywane przez Fotografa również po upływie wskazanych powyżej terminów tak długo, jak długo będą one uwzględniane w portfolio.
 7. Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia związane z przetwarzaniem jego danych osobowych:
  1. prawo dostępu do danych osobowych i otrzymania ich kopii,
  2. prawo do sprostowania (poprawiania) danych,
  3. prawo do usunięcia danych (jeżeli zdaniem Zamawiającego nie ma podstaw do tego, aby Fotograf przetwarzał jego dane, Zamawiający może żądać usunięcia danych),
  4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych (Zamawiający może żądać, aby Fotograf ograniczył przetwarzanie danych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Zamawiającym działań, jeżeli jeżeli zdaniem Zamawiającego Fotograf posiada nieprawidłowe dane lub przetwarza je bezpodstawnie),
  5. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu (Zamawiający powinien wskazać na szczególną sytuację, która jego zdaniem uzasadnia zaprzestanie przetwarzania objętego sprzeciwem; Fotograf przestanie przetwarzać dane Zamawiającego w tych celach, chyba że wykaże, że podstawy przetwarzania danych Zamawiającego są nadrzędne wobec jego praw lub też, że dane Zamawiającego są niezbędne Fotografowi do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń),
  6. prawo do przenoszenia danych (Zamawiający ma prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używam formacie nadającym się do odczytu maszynowego danych przekazanych Fotografowi na podstawie umowy lub zgody; Zamawiający może również zlecić Fotografowi przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi),
  7. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (jeżeli Zamawiający uważa, że Fotograf przetwarza dane niezgodnie z prawem, może złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
 8. W celu realizacji uprawnień, o których mowa w ust. 7 powyżej, Zamawiający powinien skierować swoje żądanie pod adres e-mail a.kalitowski@tlen.pl Przed realizacją uprawnień Zamawiającego, Fotograf będzie musiał odpowiednio zidentyfikować Zamawiającego.
 9. Podanie danych osobowych przez Zamawiającego jest warunkiem zawarcia umowy.

Dana osobowe - RODO

 1. Rezerwacja sesji zdjęciowej jest równoznaczna z akceptacją regulaminu.  Wszelkie spory i roszczenia będą rozpatrywane w odniesieniu do punktów tego regulaminu. A każdy klient przed sesją otrzymuje link do poniższego regulaminu.
 2. Rezerwując sesję zdjęciową Klient oświadcza, że zapoznał się z portfolio Fotografa i akceptuje sposób, styl, technikę obróbki (retuszu) fotografii stosowane przez Fotografa.
 3. Klient zobowiązuje się nie ingerować w sposób, styl, technikę obróbki (retuszu) fotografii stosowanych przez Fotografa.
 4. Termin oraz wszystkie szczegóły dotyczące sesji fotograficznej, ustalane są indywidualnie z klientem. Po rezerwacji terminu należy wpłacić zadatek w wysokości 100 zł (w przypadku sesji w studiu fotograficznym 200zł) na konto: Artur Kalitowski - 07 1240 1486 1111 0010 4380 3881
 5. Czas na dokonanie wpłaty to trzy dni robocze. Przesunięcia terminu można dokonać maksymalnie na 7 dni przed terminem sesji, w innym przypadku zadatek przepada.
 6. W przypadku wynajęcia studia czy apartamentu może nie być możliwości zmiany terminu rezerwacji obiektu.
 7. W razie braku zadatku, termin jest anulowany.
 8. Klient rezerwując sesję powierza Fotografowi swoje dane osobowe (imię i nazwisko, adres mailowy oraz nr. telefonu) w celu umożliwienia kontaktu w sprawach dotyczących realizacji sesji zdjęciowej. Administratorem danych osobowych Klienta jest Fotograf.
 9. Klient rezerwując sesję zobowiązuje się do punktualnego przybycia w umówione miejsce, w przeciwnym razie czas spóźnienia odliczany jest od czasu trwania sesji zdjęciowej. 
 10. W przypadku sesji plenerowych istnieje możliwość przeniesienia terminu zdjęć jeden raz ze względu na pogodę. Sesja odwoływana jest na godzinę przed ustalonym terminem w przypadku porywistego deszczu, wiatru bądź burzy.
 11. Wynagrodzenie za sesję zdjęciową należy uiścić w dniu sesji gotówką, BLIK lub przelewem. Nie wysyłam plików do czasu otrzymania pełnej kwoty wynagrodzenia.
 12. Sesja fotograficzna może zostać zamówiona również w postaci VOUCHERA. W tym przypadku obdarowana osoba ma 6 miesięcy na realizację usługi. Po tym terminie VOUCHER przepada.
 13. W ciągu 7 dni od zakończenia sesji, Fotograf przedstawi Klientowi w formie elektronicznej (za pomocą serwisu mafelo.com) wszystkie fotografie wykonane podczas sesji celem dokonania przez Klienta wyboru fotografii, które zostaną następnie poddane obróbce (retuszowi). Zamawiający powinien dokonać wyboru w ciągu 7 dni, po tym terminie Fotograf sam dokona wyboru fotografii w ilości odpowiadającej zakupionemu pakietowi.
 14. Na wyżej wymienionym serwisie Klient ma możliwość na dokupienie dodatkowych ujęć. Dodatkowe ujęcia zostaną udostępnione po pełnym opłaceniu usługi. Aktualna cena dodatkowych ujęć podana jest na stronie: https://www.arturkalitowski.pl/oferta
 15. Fotograf dostarczy obrobione (po retuszu) fotografie Zamawiającemu w terminie do 30 dni od poinformowania Fotografa o wyborze fotografii przeznaczonych do obróbki.
 16. Odbitki, obrazy lub albumy zawarte w pakiecie lub dodatkowo dokupione, będą możliwe do odbioru osobistego pod adresem wskazanym przez Fotografa albo zostaną wysłane pocztą na adres Klienta, po uprzednim uregulowaniu kosztów wysyłki przez Klienta. 
 17. Nie wybrane fotografie nie zostają udostępnione Klientowi. Nie ma również możliwości wykupienia nieobrobionych fotografii a także nie udostępniam surowych plików RAW.
 18. Fotografie na serwisie mafelo.com, przechowywane są przez okres 12 miesięcy. Po upływie tego okresu sesja z serwisu zostaje usunięta, wraz z surowymi plikami RAW.
 19. Klient uprawniony jest do korzystania z przekazanych mu fotografii w ramach dozwolonego użytku osobistego, co obejmuje niekomercyjne wykorzystanie fotografii, w szczególności wydruk fotografii oraz inna ich reprodukcja na własne potrzeby, udostępnianie fotografii osobom pozostającym w kręgu rodziny i znajomych. Ponadto, Fotograf udziela Zamawiającemu licencji na rozpowszechnianie fotografii w celach niekomercyjnych w Internecie, w szczególności na osobistych stronach internetowych Zamawiającego oraz w serwisach społecznościowych, z których Zamawiający korzysta bez związku z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą lub zawodową. Rozpowszechniając fotografie w Internecie, Klient zobowiązuje się, w miarę możliwości, oznaczać Fotografa jako twórcę fotografii.
 20. Jakiekolwiek wykorzystanie fotografii w celach komercyjnych, w szczególności w celu reklamy lub promocji produktów lub usług Klienta lub jakichkolwiek podmiotów trzecich wymaga uprzedniej, pisemnej zgody Fotografa, a udzielenie takowej zgody może zostać uzależnione od zapłaty dodatkowego wynagrodzenia.
 21. Klient nie ma prawa do jakichkolwiek ingerencji w otrzymane fotografie, w szczególności do ich obróbki, retuszu, kadrowania, nakładania filtrów.
 22. Klient ponosi odpowiedzialność za ewentualne uszkodzenia, usterki, zniszczenia, utratę wartości sprzętu wykorzystywanego przez Fotografa przy realizacji umowy, jeżeli szkody te wynikają z okoliczności leżących po stronie Klienta.

REGULAMIN SESJI FOTOGRAFICZNYCH